Контакти
Адрес: гр.Пловдив, ул."Съединение" 43
Тел.:
Моб.:
032 / 33 01 83
0884 136 984
E-mail: lik-pisanec@mail.bg

Политика за защита на личните данни

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Нашите възгледи за поверителността на личните данни
Ние от ЛИК ПИСАНЕЦ ЕООД, с ЕИК BG:201254092, със седалище в гр. Пловдив, ж.к. Тракия, ул. Съединение 43 и адрес на управление в гр. Пловдив 4000, р-н Централен, ул. „Петко Д. Петков" №23, ет. 3, представлявано от Управителя Павел Кръстев (по-нататък наричано за краткост ЛИК ПИСАНЕЦ или администратора/ът) приемаме, че когато събираме и обработваме информация за физическо лице, трябва да го направим отговорно, с дължимата грижа за личната неприкосновеност, спазвайки законите за защита на данните и принципите на поверителност.
Тази ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ("Политика") описва основните видове лична информация, които събираме в рамките на дружеството ни, как се обработва и разкрива тази информация, задълженията ни към лицата, чиито данни обработваме, както и правата на физическите лица. Политиката обяснява по принцип как се стремим да спазваме законите и регламентите за поверителност на данните, включително, но не само Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО.
ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ За целите на настоящата Политика, използваните понятия имат следното значение:

От кого какви данни събираме В зависимост от отношението, в което се намираме със съответното физическо лице (служител, наш стажант, посетител и др.), събираме и обработваме различни категории данни, за различни цели, а именно:

От служителите си, ние събираме данни за идентификация (име, ЕГН, постоянен и/или настоящ адрес, телефон, данни по лична карта), данни за образование и професионална квалификация (образование, трудов опит, професионална и лична квалификация и умения), данни за здравословно образование (медицинско свидетелство, решение на ТЕЛК, болнични листове и всяка прилежаща към тях документация), други данни: свидетелство за съдимост, когато се изисква представянето му съгласно нормативен акт, както и други данни, чието обработване е необходимо за изпълнение на правата и задълженията на ЛИК ПИСАНЕЦ като работодател.

ЛИК ПИСАНЕЦ събира от кандидатите си за работа лични данни в обем: три имена, елекронен адрес и/или телефон за контакт, придобито образование, специалност, квалификация, правоспособност, стаж по специалността, интереси. За целите на кадровия подбор, не са ни нужни и молим кандидатите да не ни изпращат ЕГН, снимки, копия на лични документи. Такива ще поискаме единствено от одобрения/те кандидат/и преди сключване на трудов договор. Личните данни на кандидатите за работа ще бъдат обработени само и единствено за да се свържем с тях и ще бъдат схранявани до изтичане на изпитателния срок на одобрения кандидат. Ние не разкриваме информация за кандидатите за работа пред други лица/организации извън компанията ни.

 

В много случаи ЛАБОРАТОРИЯ Д-Р ПИСАНЕЦ взаимодейства с други дружества, които не действат сами, а чрез своите служители, представители или други лица с правото да ги представляват или обвързват. Така, ЛАБОРАТОРИЯ Д-Р ПИСАНЕЦ обработва лична информация, която идентифицира или може да се идентифицира физически лица, представляващи или действащи от името на юридически лица, с които ЛАБОРАТОРИЯ Д-Р ПИСАНЕЦ има отношения във връзка със сключването и изпълнението на договор. име, ЕГН (дата на раждане), постоянен и/или настоящ адрес, телефон, данни по лична карта или паспортни данни, електронна поща. ЦЕЛИ, ЗА КОИТО ОБРАБОТВАМЕ ЛИЧНИТЕ ДАННИ
ЛИК ПИСАНЕЦ събира и обработва лични данни основно за целите на:


НА КОГО Е ВЪЗМОЖНО ДА РАЗКРИЕМ ЛИЧНИ ДАННИ При определени хипотези и единствено при нужда, ЛИК ПИСАНЕЦ би разкрила лични данни пред:


В КАКВИ СРОКОВЕ ОБРАБОТВАМЕ И СЪХРАНЯВАМЕ ЛИЧНИТЕ ДАННИ Счетоводната и търговската информация, както и всички други сведения и документи от значение за данъчното облагане и задължителните осигурителни вноски се съхраняват от „АДМИНИСТРАТОРА'следните срокове: -ведомости за заплати - 50 години; -счетоводни регистри и финансови отчети - 10 години; -документи за данъчно-осигурителен контрол - 5 години след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното задължение, с което са свързани; -всички останали носители - 5 години. -Договорите се съхраняват 5 години. Горните категории данни могат да бъдат обработвани извън посочените срокове, в случай че е налице висяща съдебна, административна или друга извънсъдебна процедура по установяване, упражняване и защита на правни претенции;
Извън случаите по-горе и когато липсва нормативно определен срок за съхранение, личните данни ще бъдат съхранявани за периода, необходим за установяване, упражняване и защита на правни претенции, включително по съдебен ред.
КАК СЕ ГРИЖИМ ЗА СИГУРНОСТТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
ЛИК ПИСАНЕЦ осигурява и поддържа подходящи технически и организационни мерки за защита на личните данни на лицето срещу неправомерен достъп или незаконосъобразно използване на личните данни и/или срещу тяхното инцидентно загубване, изменение, разкриване, достъп и/или повреждане или копиране. Тези мерки имат за цел да осигурят продължителна защита и неприкосновеност на личните данни.
ЛИК ПИСАНЕЦ прави преоценка на мерките регулярно с цел постигане на постоянна сигурност на личните данни.
ПРАВА НА ЛИЦАТА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Лицето има право да получи потвърждение от ЛИК ПИСАНЕЦ дали личните му данни се обработват от ЛИК ПИСАНЕЦ. Това включва правото да получи безплатно копие от данните (с изключение на случаи на прекомерни и повтарящи се запитвания), освен ако е предвидено друго в приложимите правила за защита на личните данни, както и правото на лицето да му бъде предоставено описание на основните характеристики, свързани с обработването на личните му данни.

Лицето има право преди първоначалното събиране на личните му данни да бъде уведомено от администратора за слените обстоятелства: какви лични данни се събират, за какви цели, за какъв срок ще бъдат обработвани, на кои трети страни биха могли да бъдат разкрити, какви са правата на лицето по отношение на личните му данни и какви са начините за упражняване на тези права.

Лицето има право да коригира или да поиска от ЛИК ПИСАНЕЦ да коригира, без ненужно забавяне, неточни, непълни или остарели лични данни, коитo се отнасят до него.

Лицето има право да поиска от ЛИК ПИСАНЕЦ изтриване на свързаните с него Лични данни без ненужно забавяне, когато е приложимо някое от (право „да бъдеш посочените по-долу основания: забравен"): (i) Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин; (ii) Лицето възрази срещу обработването, както е посочено по-долу; (iii) Личните данни на Лицето са били обработвани незаконосъобразно; или (iv) Личните данни на Лицето трябва да бъдат изтрити с цел спазване на правно задължение по правото на ЕС, правото на държава членка или правото на друга държава. ЛИК ПИСАНЕЦ може да откаже да изтрие Личните данни на Лицето, ако обработването им е необходимо за: (i) за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация; (ii) за спазване на правно задължение, което изисква обработването, или за изпълнението на задача от обществен интерес; и/или (iii) по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве, за целите на научни или исторически изследвания, или за статистически цели; и/или (iv) за установяването, упражняването или защитата направни претенции.

Лицето има право да изисква от ЛИК ПИСАНЕЦ да ограничи обработването на личните му данни в следните случаи: (i) Когато оспорва точността на личните данни, както са предоставени от Лицето и обработвани от ЛИК ПИСАНЕЦ (ограничението е за определен срок, който позволява на ЛИК ПИСАНЕЦ да провери точността на Личните данни); (ii) Когато обработването е неправомерно, но Лицето не желае Личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им; (iii) Когато ЛИК ПИСАНЕЦ не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Лицето ги изисква за установяване, упражняване или защита на правни претенции; (iv) Когато Лицето е възразило срещу обработването и очаква ЛИК ПИСАНЕЦ да провери дали законните основания на ЛИК ПИСАНЕЦ за обработването на Личните данни имат преимущество пред интересите на Лицето. Когато обработването на Лични данни на Лицето е ограничено от ЛИК ПИСАНЕЦ, администраторът ще информира за това лцето предварително, както и преди да бъде отменено това ограничение на обработването.

По принцип, Лицето има право по всяко време на основания, свързани с неговата конкретна ситуация, да възрази срещу обработването на Лични данни, отнасящи се до него. Лицето може да упражни правото само по отношение на обработването на неговите Лични данни, което се извършва от ЛИК ПИСАНЕЦ за целите на легитимните интереси на ЛИКПИСАНЕЦ. В случай че възражението е основателно, ЛИК ПИСАНЕЦ ще прекрати обработването на Личните данни относно възразилото Лице, освен ако ЛИК ПИСАНЕЦ покаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите на Лицето.

Това право включва следните възможности: (i) да се получат личните данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, за да бъдат прехвърлени на друг администратор, или (ii) да се получи пряко прехвърляне на личните данни на друг администратор, ако това е технически осъществимо.

Лицето има право да подаде жалба относно обработването на личните му данни от ЛИК ПИСАНЕЦ до Комисията за защита на личните данни, която е компетентният държавен орган.


НАЧИНИ ДА УПРАЖНИТЕ ПРАВА СИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Във всеки случай физическите лица, чиито лични данни се обработват от ЛИК ПИСАНЕЦ като администратор, могат да се свържат:
- директно с администратора ЛИК ПИСАНЕЦ: адрес: гр. Пловдив 4000, ул. „Петко Д. Петков" 23, ет.3; телефон: 088 4136 984; имейл: lik-pisanec@mail.bg;
Достъпност на информацията Тази Политиката е публично достъпна на официалната ни интернет страница: http://www.lik-pisanec.com/ и може да бъде актуализирана по всяко време. Настоящата Политика можете да намерите и на място на следния адрес: гр. Пловдив, ЖК Тракия, бул. „Съединение" № 43

 


Наши партньори: